Phát triển động lực & thương hiệu cá nhân

  • Thương hiệu cá nhân đã phát triển kể từ khi nhà quản lý bậc thầy Tom Peters quay trở lại vào năm 1997. Ngày nay, thương hiệu cá nhân phản ánh thông tin có sẵn về bạn tại các trang web, chủ yếu dựa trên nền tảng truyền thông xã hội.


Tìm thấy: 1 mục