Ký kết hợp tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp với Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 (May 24 2016 9:07PM)


Vào ngày 23/4/2016 vừa qua, trong chuỗi sự kiện "Ngày hội sinh viên khởi nghiệp 2016", Đại học Đà Nẵng và Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn 2016 - 2020. Về phía Đại học Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn việc làm, du học tự túc (CESO) và Ban Công tác sinh viên được giao triển khai thực hiện MOU này. 

 

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm CESO
và Ông Lý Đình Quân, Phó Giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng ký kết MOU


Hai bên thiết lập, phát triển mối quan hệ hợp tác trên cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác “Ba nhà” (Nhà Nước, Nhà trường và Nhà doanh nghiệp) trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng tiếp tục “Năm doanh nghiệp”, đẩy mạnh chủ trương phát triển “Thành phố khởi nghiệp” và hưởng ứng “Năm Quốc gia khởi nghiệp”; Đất nước tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, chấn hưng doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Trung tâm CESO, Ban Công tác sinh viên Đại học Đà Nẵng cùng Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng cùng hợp tác bồi dưỡng, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các hoạt động phát triển ý tưởng, ươm tạo dự án khởi nghiệp trong sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc của ĐHĐN; tổ chức các sự kiện, hội thảo, ngày hội khởi nghiệp,việc làm khơi dậy tinh thần sẵn sàng lập thân, khởi nghiệp, hội nhập trong sinh viên và cộng đồng.