ĐẠI HỌC KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN (May 23 2016 8:30PM)